Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ERRITSØ G & IF

 

§ 1. FORENINGENS NAVN: Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening.

§ 2. FORENINGENS HJEMSTED: Erritsø, 7000 Fredericia

§ 3. FORENINGENS FORMÅL: At give medlemmerne lejlighed til under betryggende forhold at udøve enhver form for idræt, som foreningen mener, der er behov for, samt med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 4. FORENINGENS ORGANISATION: Foreningen opdeles i det antal specialafdelinger, som findes påkrævet, og disse kan med hovedbestyrelsens accept tilslutte sig de respektive specialforbund/unioner, som findes fornødent.

§ 5. MEDLEMSKABET: Foreningen optager aktive og passive medlemmer samt indstillede bestyrelsesmedlemmer i øvrigt fra specialafdelingerne. Optagelse som aktivt medlem er betinget af, at man intet økonomisk mellemværende har med andre beslægtede foreninger eller andre afdelinger i EG&IF. Medlemskabet kan slettes, hvis man er restant. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan hovedbestyrelsen idømme tidsbestemt karantæne eller eksklusion af foreningen. Vedkommende medlem skal, inden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. I tilfælde af eksklusion kan medlemmet forlange spørgsmålet afgjort på førstkommende generalforsamling. En specialafdeling skal altid have mindst 5 betalende medlemmer. Hver afdeling fastsætter selv egne regler for medlemskab. Disse regler skal godkendes på afdelingsgeneralforsamlingen.

§ 6. FORENINGENS LEDELSE: Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand og kasserer samt formændene for specialafdelingerne. Formand, næstformand og kasserer vælges på hovedgeneralforsamlingen, medens formændene for specialafdelingerne vælges på disses generalforsamlinger.

§ 7. HOVEDGENERALFORSAMLINGEN: Til generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, har alle foreningens medlemmer adgang. Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar måned og skal indvarsles senest 14 dage før i medlemsbladet og/eller den lokale dagspresse. Stemmeret har hovedbestyrelsen samt 5 stemmeberettigede delegerede fra hver afdeling. De udpeges af de respektive afdelingsbestyrelser. Valgbare til hovedbestyrelsen er kun personer, der er myndige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af næstformand eller kasserer

7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter 8. Eventuelt

Foreningens regnskab skal forelægges kontrolleret af bilagskontrollanterne ved hver generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret.

Alle valg er for 2 år bortset fra formanden og suppleanten for bilagskontrollanterne, som vælges for 1 år.

Formand, næstformand og kasserer kan ikke være medlem af en afdelingsbestyrelse.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt gennem afdelingen fremsendes til hovedformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. EKSTRAORDINÆR HOVEDGENERALFORSAMLING: Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinær hovedgeneralforsamling med angivelse af dagsorden, såfremt hovedbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse eller mindst 50 af afdelingernes stemmeberettigede medlemmer anmoder om det med angivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at begæring er fremsat til hovedformanden. l øvrigt gælder de samme regler som for ordinær hovedgeneralforsamling.

§ 9. AFDELINGSGENERALFORSAMLING: Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, og det er afdelingsbestyrelsens afgørelse, om det skal ske i den lokale dagspresse, i medlemsbladet, på afdelingens sociale medier, på hjemmesiden eller på mail til alle medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen skal dog sikre, at indkaldelsen sker på en måde, så flest mulige medlemmer har mulighed for at kunne læse indkaldelsen.

Alle afdelingens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og Hovedbestyrelsen har adgang. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 31. marts. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Stemmeret har afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 16 år samt afdelingens bestyrelsesmedlemmer og Hovedbestyrelsen.

For medlemmer under 16 år udøves stemmeretten af en forælder.

Medlemmer under 16 år kan ikke indvælges i bestyrelsen. Formand og kasserer skal være myndige.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) 7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter 8. Eventuelt

Afdelingens driftsregnskab skal forelægges kontrolleret af bilagskontrollanterne ved hver ordinær generalforsamling. Alle valg er for 2 år bortset fra formanden og suppleant(er), som vælges for 1 år.

Medlemmer i afdelingen, der ønsker forslag behandlet af generalforsamlingen, skal indsende disse skriftligt til formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen skal afholdes.

§ 10. EKSTRAORDINÆR AFDELINGSGENERALFORSAMLING: Afdelingsbestyrelsen indkalder til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling med angivelse af dagsorden, såfremt hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer i afdelingen anmoder om det med angivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat til afdelingsformanden. l øvrigt gælder de samme regler som for ordinær afdelingsgeneralforsamling.

§ 11. HOVEDBESTYRELSEN: Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Den koordinerer samarbejdet mellem afdelingerne og fører tilsyn med disse. Efter afdelingernes generalforsamlinger forelægges deres regnskaber for hovedbestyrelsen til orientering. Hvis det skønnes nødvendigt, kan hovedbestyrelsen kræve nærmere indsigt i en afdelings økonomi. Økonomiske dispositioner, som vil kunne påvirke en afdelings driftsøkonomi væsentligt, skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af en hovedgeneralforsamling.

Ingen korrespondance eller forhandlinger med offentlige myndigheder må finde sted, før det er forelagt og godkendt af hovedbestyrelsen, som normalt varetager disse opgaver, men som i visse tilfælde kan tillade, at en afdeling selv fører disse forhandlinger. Hovedbestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendige. Hovedbestyrelsen udfærdiger referat efter hvert møde, og dette udsendes til hovedbestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet underskrives af mødedeltagerne på næste møde.

§ 12. AFDELINGSBESTYRELSE: Bestyrelsen. der udgør mindst 5 medlemmer, konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra antallet af bestyrelsesmedlemmer. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer afgår halvdelen hvert år. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer afgår skiftevis det halve af (antal bestyrelsesmedlemmer + 1) og det halve af (antal bestyrelsesmed- lemmer – 1). Der vælges mindst 1 suppleant.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse og drift af afdelingen og udfærdiger mødereferater og regnskab. Hver afdeling kan udarbejde sin egen forretningsorden.

§ 13. FORPLIGTELSER: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personliqt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontinqentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Ved optagelse af lån, køb og salg og pantsætning af fast ejendom jvf. § 11, forpligtes afdelingen ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 14. VEDTÆGTSÆNDRING: Forandring af disse vedtægter kan ske på en ordinær hovedgeneralforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 15. OPLØSNING: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed af hovedbestyrelsen særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor samtlige afdelingers stemmeberettigede har stemmeret. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af disse er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om eventuelle midlers anvendelse til idrætslige formål i Erritsø.

Således vedtaget på Hovedgeneralforsamlingen den 24. februar 2022

 

HOVEDBESTYRELSEN:

 

Formand    Næstformand  Kasserer
Torben Krogh  Rasmus F. Jensen  Kurt Hansen
       
Badminton  E-Sport Fodbold  Gymnastik
Preben Nyeng  Mads O. Rasmussen  Mads J. Hansen  Arne Kragelund
       
Håndbold  Rugby  Svømning  Tennis
Jacob Falkenby  Pertti Frandsen Allan Ottesen Hans Martin Brøndum

 

Luk